Các sản phẩm phân phối độc quyền bởi VIGO

Fusion Meso

Hair Men Mist

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

D-E-J NIGHT FACE CREAM

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

D-E-J FACE CREAM

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

D-E-J EYE CREAM

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

C+ CORRECTING COMPLEX 30%

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

SERUM TRẺ HOÁ VÀ CẢI THIỆN NẾP NHĂN – RETINOL COMPLETE 0.5

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

SERUM TRẺ HOÁ VÀ CẢI THIỆN NẾP NHĂN – RETINOL COMPLETE 1.0

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

D-E-J BOOSTING SERUM

Revision - khoa học sáng tạo. trẻ hóa đa chiều

SERUM XOÁ NHĂN TOÀN DIỆN – REVOX LINE RELAXER